Sierra Valley Flour Sack Towel | White Plymouth Rocks